Z czego wynika konieczność posiadania rezerw na świadczenia pracownicze?

  • Posted on: 6 June 2019
  • By: addmean
Zalecenie tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wypływa z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wdraża na jednostki konieczność robienia biernych wyliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz pracowników, i na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze ukazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.
obliczenia
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Mimo, że powyższa ustawa nie konkretyzuje precyzyjnie metody wyceny rezerwy na świadczenia pracownicze, art.10 wskazuje, aby w zagadnieniach nieuregulowanych przepisami ustawy, stosować krajowe standardy rachunkowości. Rekomendowaną metodą szacowania rezerw bywa wycena aktuarialna czyniona przez biuro aktuarialne. Standard popiera skorzystanie z pomocy aktuariusza przy wycenie rezerw.Firma ma zalecenie ukazać, że z wyjątkiem dzisiejszych wydatków wynagrodzeń, zobowiązana jest do wypłacenia w przyszłości dodatkowych kwot. Niewypełnienie owego warunku powoduje, że przedstawiane zestawienie finansowe wolno uznać za niesolidne i niedopełniające wymagań zasad rachunkowości. Wyjątkowym powodem usprawiedliwiającym nieposiadanie rezerwy z owego tytułu jest jej nieistotna wartość. Ale, by wywnioskować jej nieistotność, konieczne jest na początek ją wyliczyć. Temu i mniejsze biznesy, zatrudniające do kilkudziesięciu pracowników, młodych stażem powinny ilustracyjnie raz na parę lat badać poziom owej rezerwy.

Księgowość, finanse
Author: http://sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Wycenianie aktuarialne rezerw pracowniczych które wynikają z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracującym takich, jak:
- rezerwy celem wypłacenia nagród jubileuszowych,
- zapasy na odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę,
- zapasy rentowe,
- zapasy pośmiertne,
- rezerwy na niewykorzystane urlopy,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ekwiwalent za energię,
- deputaty na węgiel,
- pozostałe dodatkowe świadczenia pracownicze,

Aktuariusz jest specjalistą z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Ludzie z tym wykształceniem zatrudniają się przeważnie dla firm ubezpieczeniowych, ale także dla firm konsultingowych oraz audytorskich. Aktuariusz zajmuje się problemami związanymi z ocenianiem ryzyka, wycenianiem zobowiązań z zakresu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów oraz funduszy emerytalnych i też polityką inwestycyjną.